Uppdrag

BESTÄLLARSTÖD FÖR FASTIGHETSÄGARE & KOMMUN

I flera av våra uppdrag har vi stöttat en organisation som vikarierande landskapsingenjör/parkingenjör eller motsvarande. Uppdragen har haft olika omfattning utifrån kundens behov. Arbetet har varierat med uppföljning av markskötsel, kontaktperson för driftentreprenad, ärendehantering, budgetarbete, ledning av planerat underhåll och avslutande/inledande statuskontroller av skötselentreprenader.

Uppdragsgivare har varit Nacka kommun, Danderyds kommun, Sundbybergs stad, Familjebostäder, Svenska Bostäder AB och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).


ENTREPRENADBESIKTNING AV UTEMILJÖ

Uppdragen med entreprenadbesiktning varierar mellan försyn, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning och leveranskontroller av växtmaterial. Några av våra kunder är, Exploateringskontoret Stockholm, SDF Farsta, Stena fastigheter, Tornberget fastighetsförvaltning, Stena bygg AB, Sigtunahem, Signalisten i Solna och Värmdö kommun.


BESIKTNING AV LEKPLATS & UTEGYM

Patrick har arbetat med certifierad besiktning av lekplatser och utegym sedan 2014. Uppdragen har varit både årlig besiktning och installationsbesiktning för beställare såsom Stena Fastigheter, SDF Enskede-Årsta-Vantör, Svevia AB, Sundbybergs stad, Ludvika kommun, Huge fastigheter, Trafikkontoret Stockholms stad och en mängd olika bostadsrättsföreningar och samfälligheter.


PROJEKTERINGSLEDNING

Uppdrag åt Sundbybergs stad som projekteringsledare för parker i exploateringsprojekt av Ursviks västra delar. Arbetet har fokuserat på framtagning av program för ett parkstråk med syfte att bidra till ekosystemtjänster, aktiviteter och rekreation. Även strategiskt arbete rörande gröna frågor på allmän platsmark och samordning med projektgrupp för exploateringsprojektet.


RITNINGSGRANSKNING LEKPLATSSÄKERHET

Granskning av projekteringshandlingar för lekplatser i syfte att säkerställa säkerheten enligt standard för lekredskap och fallunderlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Uppdragsgivare har varit White arkitekter, Nyréns och Stockholms stad.


UPPHANDLINGSSTÖD

Vi har haft flertalet uppdrag som upphandlingsstöd med både framtagning av uppdragsbeskrivningar och hela förfrågningsunderlag. Upphandlingarna har avsett parkskötsel, slåttertjänster, skötsel av gårdar på förskolor och skolor, skötsel av utemiljö för samfällighet, tömning av sopbehållare.

Uppdragsgivare har varit Nacka kommun, Haninge kommun och Sundbybergs stad, Familjebostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).


PROJEKTERINGSANVISNINGAR FÖR UTEMILJÖ

Till Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har vi tagit fram av projekteringsanvisningar för deras utemiljöer. Projekteringsanvisningarna är ett styrdokument som även tar hänsyn till barnkonventionen, tillgänglighet och trygghet i utemiljö. En tillhörande checklista för egenkontroll av en projektering utvecklades som separat bilaga. 


BESIKTNING AV MARKSKÖTSEL

Uppdrag med besiktning av markskötsel gjorts både som regelbundna kvalitetskontroller och uppföljning av garantiskötsel med återkommande intervall, och som inledande eller avslutande statuskontroller där antingen stickprov eller hela bestånd besiktigats. Dokumentation görs alltid med bilder och beskrivning av bister och hänvisning till avtal.

Kunder har varit Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Nacka kommun, Svenska bostäder AB, Svefa, Akelius fastigheter och Haninge kommun.


DRIFT- & UNDERHÅLLSPLAN FÖR LEKPLATSER

Framtagning av drift- och underhållsplan för lekplatser för Haninge kommuns allmänna platsmark. Arbetet bedrevs som ett verksamhetsutvecklingsprojekt där befintliga arbetsrutiner dokumenterades, samtidigt som nya rutiner arbetades fram anpassat efter SS-EN 1176-7 2020.

 

Arbetet innefattade även en implementering med utbildning och work-shops för driftpersonal, arbetsledning, tjänstemän och entreprenörer.


PROJEKTLEDNING GRÄSOMSTÄLLNING

Projektledare för arbete med omställning av gräsklippning för Haninge kommuns gräsytor. Nya strategier för gräsklippning togs fram med fokus på biologisk mångfald och ökade upplevelsevärden. Projektet har gjorts med medverkande från drift, parkledning och kommunekolog och har även innefattat implementering och vägledning i fält.


UTBILDNINGAR INOM LEKPLATSSÄKERHET

Patrick håller i utbildningar inom lekplatssäkerhet. Kursen ger en förståelse för lekplatsstandarden SS-EN 1176 och SS-EN 1177 och dess kravställningar. En fördjupning görs också anpassad till målgrupp såsom projektörer eller anläggningspersonal.

Kunder har varit Ramböll, Bite AB och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

 

FRAMTAGNING AV KARTMATERIAL

Inmätning av bostadsgårdar, klassning av skötselytor och framtagning av kartmaterial i DWG åt AB Botkyrkabyggen. Kartmaterialet är grundläggande för upphandling och utförande av markskötsel.


SKÖTSELBESKRIVNING GARANTISKÖTSEL

Garantiskötseln kräver en särskild omsorg och skiljer sig från traditionell markskötsel. För bl. a Hembla och Haninge kommun har vi tagit fram en särskild skötselbeskrivning som beskriver de arbetsmoment som ska utföras vid etablering av nytt växtmaterial och garantiskötsel av en ny anläggning i utemiljö.