Tjänster

ENTREPRENADBESIKTNING

Vi erbjuder entreprenadbesiktning av Patricia som är av RISE certifierad besiktningsman för Utemiljö. En kompetent besiktningsman säkrar en fackmässig bedömning som tar hänsyn till helheten i såväl drift, tillgänglighet och dokumentation. Detta är nyckeln till att du får den utemiljö du beställt.   


Förbesiktning under byggtiden säkrar kvaliteten i underarbetet så att dyra fel inte byggs in i anläggningen. Det gör också slutbesiktning och garantibesiktning enklare när eventuella brister och fel åtgärdats under resans gång.  


Vid besiktning av utemiljö har växterna en självklar del, där leveranskontroll och etableringskontroller av växtmaterial görs specifikt för att säkerställa kvalitet och etablering av växterna i anläggningen.

BESKTNING AV MARKSKÖTSEL

Kontinuerlig besiktning av marskötseln kvalitetssäkrar att du får den skötsel du betalar för, samtidigt som det ger en god grund för ett gott samarbete med din utförare. Kvaliteten i markskötseln kommer med en regelbunden uppföljning att höjas och ni får en tydlighet i tolkningar av skötselnivåer och kravställningar. 


Inledande och avslutande statuskontroll vid uppstart och avslut av ett samarbete är lika viktigt för en smidig övergång mellan utförare. 


Uppföljning av garantiskötsel säkrar resultatet av din nyanläggning den första tiden innan växtmaterialet är etablerat.

BESIKTNING AV LEKPLATS & UTEGYM

Patrick som är certifierad besiktningsman genom SERENO Certifiering, både enligt SS-EN 1176-1177 och SS-EN 16630:2015 utför alla typer av besiktningar för lekplatser och utegym.


Installationsbesiktning görs innan en nybyggd lekutrustning tas i bruk för att säkerställa att lekredskap monterats korrekt, och tillsammans med kringliggande ytor uppfyller ställda säkerhetskrav.


Årlig besiktning bör utföras årligen för att fastställa säkerhetsnivån för redskap, fundament och kringliggande ytor enligt gällande standard.

GRANSKNING AV HANDLINGAR

Med lång erfarenhet av både större och mindre projekt granskar vi handlingar för ombyggnationer och nybyggnationer av utemiljöer och lekplatser. 


Ett extra öga på handlingarna och granskning med ett drift- och underhållsperspektiv kan i ett tidigt skede spara stora kostnader, både vid anläggning och framtida förvaltning. 


Vid granskning av lekplatsprojektering kan Patrick som certifierad besiktningsman för leksäkerhet säkerställa att dina visioner för lekplatsen uppfyller ställda säkerhetskrav enligt SS-EN 1176–1177.

PROJEKTLEDNING & PROJEKTERINGSLEDNING

Projektledning kan användas i allt från verksamhetsutveckling till ett ombyggnadsprojekt, och det finns många fördelar med att arbeta i projektform. Som projektledare driver vi dina projekt från idé till verklighet. Vi tar fram riskanalyser processbeskrivningar och arbetar mot uppsatta mål för kvalitet och funktion, tider och budget. 


Men rätt kompetens i projekteringsledning av utemiljöer får du tidigt in ett driftperspektiv och undviker att projektera in dyra missar i anläggningen. Som projekteringsledare samordnar och leder vi projekteringen och kvalitetssäkrar projektering av utemiljöer och lekplatser. 

UPPHANDLING AV MARKSKÖTSEL

Vi är vana att arbeta som upphandlingsstöd vid framtagning de olika delarna i ett förfrågningsunderlag i upphandling av markskötsel. 


En skräddarsydd skötselbeskrivning anpassad till den skötselnivå just din anläggning behöver, är första steget till en bra skötselupphandling. Med ett tydligt förfrågningsunderlag lägger du grunden till ett bra samarbete med din utförare.  

Vi tar även fram upphandlingsföreskrifter, kontraktsformulär, mängdförteckningar och à-prislistor som ger helheten i ett komplett förfrågningsunderlag. Vi arbetar alltid med branschspecifika regelverk såsom ABFF och Aff-definitioner.

UNDERHÅLLSPLAN

Vår utemiljö är ständigt föränderlig där funktioner och behov präglas av dem som nyttjar den. Den behöver emellanåt anpassas och göras om för att möjliggöra en ekonomisk effektiv förvaltning och uppnå den kvalitet som efterfrågas.


En långsiktig underhållsplan ger dig en bra överblick av underhållsbehovet och ett underlag för en långsiktig budget. Till grund för underhållsplanen görs en inventering där även era önskemål om modernisering och anpassningar för tillgänglighet eller trygghet läggs in. 


Drift- och underhållsplan för lekplatser behövs för att upprätthålla säkerheten på lekplatsen och möjliggöra en ekonomiskt effektiv förvaltning. Med bra rutiner förebygger du olyckor och dyra reparationer. Vi tar fram din drift- och underhållsplan så att även du kan erbjuda en säker lekmiljö.

UTBILDNING

Vi skräddarsyr kurser och föreläsningar efter dina behov. Några av våra kurser ser du nedan. Alla våra kurser kan ges digitalt.


Grön byggledning och grön besiktning. Här berättar vi om vikten av en grön kompetens i tidiga skeden och under byggtid. Du får förståelse för hur en besiktning går till vi svarar på frågor som när, varför, vem och vad en grön besiktningsman tittar på.


Lekplatssäkerhet för projektörer. En teoretisk utbildning som ger projektörer kännedom om rådande regelverk. Målsättningen är att du som projektör ska bli tryggare med de ramar inom vilka din kreativitet kan användas i skapandet av nya spännande lekmiljöer.

 

Lekplatssäkerhet för driftpersonal. Du får kännedom om regelverk och vilka krav som ställs på driftansvarig. Du får även kunskap i hur du genomför rutinmässig visuell besiktning och funktionsbesiktning. Kursen varvar teoretisk grund med praktiska övningar i fält.

BESTÄLLARSTÖD

Vårt arbete som beställarstöd innebär allt ifrån verksamhetsutveckling till arbete som vikarierande landskapsingenjör


Med lång erfarenhet av arbete från många olika förvaltningar inom både fastighet och kommun har vi en god kunskap i de dagliga arbetsuppgifterna i en driftorganisation för utemiljö. Det gör att vi snabbt kan rycka in där behov finns. 


Vårt arbete som beställarstöd kan göras i allt från enstaka punktinsatser till längre sammanhållna uppdrag.